• +90 544 615 60 15
 • iyilikuretenler@gmail.com

Tüzüğümüz

1.BÖLÜM – KURULUŞ HÜKÜMLERİ VE TANIMLAR

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı, İYİLİK ÜRETENLER DERNEĞİ’ dir. Kısa adı “İYİLİK ÜRETENLER” dir.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek yurtiçi ve yurtdışında gerekli gördüğü il ve ilçelerde şubeler kurabilir, temsilciler atayabilir.

MADDE 3: TANIMLAR

Aşağıdaki terimler, sözcükler ve kısaltmalar, bu Tüzüğün uygulanmasında karşılıklarındaki anlamları taşırlar:

Dernek             : İYİLİK ÜRETENLER
Tüzük               : İYİLİK ÜRETENLER DERNEĞİ’nin Ana Tüzüğü;
Merkez             : Madde 2’de belirtilen dernek merkezi;
İkametgah        : Madde 2’de belirtilen dernek merkez adresi;
Üyeler               : Derneğin kurucu, asli ve fahri üyeleri;
Dernek Başkanı: İYİLİK ÜRETENLER DERNEĞİ’ nin Yönetim Kurulu Başkanı,

MADDE 4: DERNEĞİN AMACI

Derneğin temel amaçları:

 1. Adalet kavramını merkeze alarak insani değerler konusunda toplumda ortak bir şuur oluşmasını sağlamak,
 2. Dünyanın barış, huzur ve adalet içinde olması için dünyanın neresinde olursa olsun; her zaman mazlum ve ihtiyaç sahibi insanların yanında yer almak,
 3. Türkiye’nin entelektüel gelişiminin yanı sıra ekonomik, sosyal ve siyasal gelişimi için çağdaş, yetenekli, girişimci ve nitelikli idealist bireyler yetiştirerek ülkenin ve dünyanın; kültürel, iktisadi, teknolojik, sosyal ve siyasal gelişimlerine katkı sağlamak,
 4. Evrensel değerleri gözeterek, insan haklarını koruyarak hukukun üstünlüğünün ve insan hakları ile temel özgürlüklere saygının geliştirilmesine ve sağlamlaştırılmasına katkıda bulunmak,
 5. Bu çerçevede DERNEK bireylerin hukuki, ekonomik, sosyal, siyasal, sanatsal vb. alanlarda yaşama katılımını sağlayarak, bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler ve aktiviteler gerçekleştirerek Türkiye’nin ve dünyanın; siyaset, ekonomi, sanat, kültür, bilim, teknoloji vb. alanlarında gelişimi için araştırma, inceleme, yayın vb. madde 5’te belirtilen çalışma yöntemleri doğrultusunda katkı sunmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek, yürütmek ve yaymaktır.

MADDE 5: DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Dernek, yukarıdaki maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için:

 1. Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasını, bilgilendirilmesini sağlar.
 2. Yeni üyelerin alınmasına çaba harcar.
 3. Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin ekonomik, sosyal, ve siyasal gelişimlerinin sağlamak için konferans, kongre, sempozyum, panel, gezi, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüd, anket, seminer vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar.
 4. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar.
 5. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir yurt içi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler ya da düzenletir.
 6. Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar, bu mallar üzerinde her türlü hakları koydurabilir, işletebilir ve her türlü inşaatı yaptırabilir.
 7. Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük hükümlerinde belirtilen amaç ve hizmet konuları için vakıf ve yardım sandıkları kurabilir, koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul edebilir.
 8. Yurt içinde gerçekleştirdiği tüm faaliyetleri, yurt dışında da gerçekleştirebilir,
 9. Yurt dışında Türkiye’nin iktisadi, sosyal, siyasi, kültürel yapısını tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.
 10. Amaçları doğrultusunda yurtdışı ve yurtiçi kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerçekleştirebilir. Bu kapsamda;
  1. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar ve yaptırır.
  1. Kamu Kurum Kuruluş, Araştırma Merkezi ve Üniversiteler ile konu esasına göre işbirliği yapar ve yaptırır. Ayrıca; amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açıktır.
 11. Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.
  1. İlgili kurum ve kuruluşlardan izin almak kaydıyla yurt, pansiyon, konukevi, kafe, sosyal yardım merkezleri, eğitim ve danışmanlık merkezleri açmak ve işletmek.
  1. Kamu Kurum Kuruluş, Araştırma Merkezi ve Üniversiteler ile konu esasına göre işbirliği yapar ve yaptırır.
  1. İlgili kurum ve kuruluşlarca işbirliği yaparak eğitim programları düzenler.
 12. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurabilir.
 13. Derneğimizce ihtiyaç sahiplerine burs vermek, ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.

MADDE 6: DERNEK KURUCULARI

Dernek kurucu üyelerinin ad ve soyadları, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları en arkada belirtilmiştir.

MADDE 7: DERNEK AMBLEMİ

Derneğin amblemi ilk genel kurulda belirlenecektir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

II. BÖLÜ– ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 8: ÜYELİK KOŞULLARI

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe üye olmak için; mevcut 3 üyenin imzalı önerisi Yönetim Kurulu’na iletilir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu değerlendirir.

MADDE 9: ÜYELİK TÜRLERİ

Derneğin üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir.

9.1) KURUCU ÜYE: Derneğin resmi kuruluşunda yer alan, gerekli fikri, fiziki dokümanı ve derneğe davet edilecek kişilerin belirlenmesi, davetlerin gerçekleştirilmesi çalışmalarında bulunan kişilerin ifade eder.
9.2) ASLİ ÜYE: Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üyedir. Üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılara katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini haizdir.
9.3) FAHRİ ÜYE: Bir şeref ve onur göstergesi olarak çalışma ve yardımları ile derneğin gelişmesine ve İYİLİK ÜRETENLER DERNEĞİ’ne büyük hizmeti dokunanlara Yönetim Kurulunca verilir. Fahri üyeler Genel Kurul toplantılarına katılarak konuşma yapmak üzere söz alabilirler ancak oy hakları yoktur.

MADDE 10: ÜYELİK İŞLEMLERİ

Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir;

 1. Dernek üyeliği için; mevcut 3 (ÜÇ) Dernek üyesinin yazılı-imzalı şekilde Yönetim Kurulu’na üye adayını önermesi gerekir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu değerlendirir.
 2. Ek olarak; Derneğe üye olabilmek için ilgili kişinin veya tüzel kişi temsilcisinin, Derneğin Tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten “Üyelik Başvuru Formu” ile üyelik başvurusunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna iletmesi gerekir.
 3. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde oy çokluğu ile karara bağlar ve neticeyi üyelik talebinde bulunan kişiye yazılı olarak bildirir.
 4. Kişinin Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine “Üye Kayıt Defteri” ne kimliği işlenir.
 5. Üyeliğin reddi kararına karşı Yönetim Kurulu’na itiraz dilekçesi verilebilir, Yönetim Kurulu’nun red kararı ilk Genel Kurulda görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul’un kararı kesindir.

MADDE 11: ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Dernek üyeliği, aşağıdaki nedenlerle sona erer.

11.1) Üyenin ölümü:

Üyelik, üyenin ölümü ile sona erer.

11.2) Üyelikten ayrılma:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

11.3) Üyelikten çıkarılma:

Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir;

 • Dernek yetkili kurullarınca verilen görevlerden sürekli kaçınmak ve Derneğin amaç ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,
 • Derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Ana Tüzüğü Hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,
 • Yetkili olmadığı halde Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup, Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,
 • Derneğin amacının gerçekleşmesinin zorlaştırıcı ve engelleyici işlem ve eylemlerde bulunmak,
 • Aylık ödentilerini üst üste üç (3) ay ödememek,
 • Dernek faaliyetlerini engellemek veya dernek itibarını zedeleyici sözler sarf etmek, yazılı beyanlarda veya sair davranışlarda bulunmak

MADDE 12: ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Tüzüğün 11.3 sayılı maddesindeki mezkur  durumlardan birinin tespiti halinde üyelikten çıkarma işlemi yönetim kurulu kararı ile yapılır.

Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel Kurul Toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin “Üye Kayıt Defteri”ndeki kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir (1) ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

Ölen üyenin dışında ayrılan ya da çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir.

III. BÖLÜM – YÖNETİM HÜKÜMLERİ

MADDE 13: ORGANLAR

Derneğin üç (3) zorunlu organı vardır. Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

Derneğin organları: Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan oluşmaktadır.

MADDE 14: GENEL KURUL

Dernek Genel Kurulu her iki (2) yılda bir Nisan ayında olağan olarak toplanır ve üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde veya şehirde veya ülkede çalışmalarına başlar.

MADDE 15: GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

 1. Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve tüm ödenti borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul Toplantısı’na katılamazlar.
 2. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, sms ile yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
 3. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
 4. Genel Kurul toplantısı iki defadan fazla geri bırakılamaz.
 5. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 16: GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Genel Kurul toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

16.1) Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
16.2) Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
16.3) Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
16.4) Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
16.5) Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
16.6) Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır
16.7) Genel Kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oy, diğer konulardaki kararlar ise açık oy usulünce oylanır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
16.8) Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
16.9) Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
16.10) Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 17: OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul Toplantısı’na kadar beklenilmesinin mümkün olamayacağı ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacağı önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır.

17.1) Dernek üye sayısın beşte iki (2/5)’nin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvurusu,
17.2) Yönetim Kurulu’nun, gerek gördüğü konularda salt oy çoğunluğu ile alacağı kararı,
17.3) Denetim Kurulu’nun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda salt çoğunlukla alacağı kararı,
17.4) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, olağan Genel Kurul Toplantısı’ndaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konu üzerinde görüşülüp karar alınır.

MADDE 18: GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul, Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek Ana Tüzüğü hükümleri doğrultusunda gerekli kararları almak,
18.2) Çalışma dönemi, çalışma programı ile gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
18.3) Çalışma dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
18.4) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini; Denetim Kurulu’nun denetim raporunu görüşüp onaylamak ve Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmek,
18.5) Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak,
18.6) Yönetim Kurulu’nun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp, karara bağlamak,
18.7) Dernek üyeliğinden çıkarılanların, Yönetim Kurulu kararlarına karşı sürelerinde yapılan itirazlar hakkında karar almak,
18.8) Derneğe taşınmaz mal satın alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
18.9) Dernek yönetiminin uygun bulması halinde derneğin uluslararası çalışmalarda bulunması, yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması için Yönetim Kurulu’nun yaptığı öneriler hakkında karar almak,
18.10) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek,
18.11) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,
18.12) Sağlanacak gelirlerin Yönetim Kurulu ve/veya Dernek üyelerine, personel ücretleri dışında(personel çalıştırılması ihtimalinde), hiçbir menfaat sağlamamak ve bu gelirlerin sadece Dernek amacına tesis edilmesi kayıt ve şartıyla, ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek ve bu Kararı Genel Kurulun onayına sunmak.

MADDE 19: YÖNETİM KURULU

Derneğin yetkili yönetim organı bulunan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

19.1) Yönetim Kurulu, iki (2) yıllık süre için seçilmiş beş (5) asil ve beş (5) yedek üyeden oluşur.
19.2) Yedek üyeler, boşalan asil üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.
19.3) Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Genel Kurulu tarafından iki (2) yıllığına seçilir. İki yıllık görev süresi, Genel Kurul toplantısının sona ermesinden sonra başlar.

MADDE 20: YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Yönetim Kurulu’nun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

20.1) Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
20.2) Yönetim Kurulu gerek görüldüğünde toplantı yapar.
20.3) Yönetim Kurulu’nun toplantı yeter sayısı üç (3) olup, kararlar çoğunlukla alınır.
20.4) Yönetim Kurulu Dernek Başkanı’nın çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmalarını yapar.

MADDE 21: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir;

21.1) Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve bu Ana Tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
21.2) Derneği Dernek Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer üyelere de yetki vermek,
21.3) Çalışma dönemi çalışma programı ile gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve uygulamak,
21.4) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak,
21.5) Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
21.6) Genel Kurul Toplantıları’nın tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
21.7) Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak,
21.8) Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek,
21.9) Dernek Ana Tüzüğü’nün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
21.10) Genel Kurul Toplantıları’nda alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek,
21.11) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu’na teslim etmek,
21.12) Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
21.13) Genel Kurulun yetki vermesi halinde taşınmaz mal satın almak veya taşınmaz mallarını satmak,
21.14) Genel Kurulun yetki vermesi halinde derneğin federasyona katılması ve ayrılmasını kararlaştırılmak,
21.13) Yasalarda ya da Dernek Ana Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

MADDE 22: DENETİM KURULU

Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından, Denetim Kurulu Dernek içi denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır. Denetim Kurulu’nun oluşumu ve çalışma ilkeleri ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

22.1) Denetim kurulu, Genel Kurulda iki (2) yıl için seçilmiş üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşur.
22.2) Denetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir Başkan seçer. Denetim Kurulu, kendi başkanının çağrısı üzerine toplanır, Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine de denetleme yapabilir. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2) dir.
22.3) Denetim Kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.

MADDE 23: DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Denetim Kurulu derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim Kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

MADDE 24: DERNEĞİİÇ DENETİMİ

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç iki yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

IV. BÖLÜM – DERNEĞİŞUBELERİ HAKKINDA GENEL İŞLEYİŞ

MADDE 25: DERNEĞİŞUBELERİNİN KURULUŞU

Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

MADDE 26: ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ

Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

MADDE 27: ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER

Şubenin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ dur.
Genel Kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asil ve üç yedek, denetim kurulu ise üç asil ve iki yedek üye olarak şube Genel Kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

MADDE 28: ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

Şubeler, Genel Kurul olağan toplantılarını genel merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan Genel Kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez Genel Kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube Genel Kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez Genel Kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez Genel Kuruluna en son şube Genel Kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri genel merkez Genel Kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin Yönetim veya Denetim Kurulunda görevli olanlar genel merkez Yönetim veya Denetim Kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

MADDE 29: TEMSİLCİLİK AÇMA

Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak
görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez.

V. BOLÜM – MALİ HÜKÜMLER

MADDE 30: ÇALIŞMA DÖNEMİ VE BÜTÇE

Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

MADDE 31: DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

36.1) Giriş Ödentisi (Kayıt Ödentisi): Bir defaya özgü olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ödenti olup yönetim kurulunca belirlenir.
36.2) Yıllık Ödenti (Üyelik Ödentisi): Üyeler için her çalışma bütçesinde öngörülen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödenti yönetim kurulunca belirlenir
36.3) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından üyelerden tahsil edilen ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
36.4) Yararlanma payı: Üyelerle konukları ve yararlanma konumlarında bulunanların dernek, lokal ve tesislerinden yararlanmak istedikleri takdirde çalışma dönemi bütçesinde öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar,
36.5) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri,
36.6) Her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, SMS ile veya sair elektronik şekilde bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,
36.7) Ortaklıklar, İktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,
36.8) Dernek malvarlığından elde edilecek gelirler,
36.9) Proje gelirleri,
36.10) Diğer gelirler.

MADDE 32: GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Giriş ödentisinin tamamı üyelik başvurusunun kabulü bildirimi sırasında alınır. Yıllık ödenti (12) on iki eşit taksite bölünüp aylık olarak hesap edilerek her aya düşen miktar ayın ilk haftası alınır, üyelik başvurusunun kabul tarihinden itibaren aidat alınır. Ancak isteyen üyeler peşin olarak 3 aylık, 6 aylık, bir yıllık veya başka süreler için peşin olarak aidat ödeyebilir.
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim Kurulu asil üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asil üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.
Yetki belgelerinin süresi Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

MADDE 33: DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK DEFTERLER

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

VI. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

MADDE 34: ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliğinin yapılabilmesi için genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin ( 2/3 ) ilk toplantıda hazır bulunması gereklidir. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun tüzük değişikliği görüşülür. Ancak ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliğine ilişkin kararlar her iki toplantıda da 2/3 oy çokluğu ile alınır.

MADDE 35: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu konuda Dernekler Kanunu hükümlerinin öngördüğü usuller uygulanır. Fesih halinde, derneğin mevcut mal varlığı aynı veya benzer amaçlı bir derneğe ya da vakfa bağışlanır. Bu karar nezdinde derneğin mal varlığı Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az beşte dördünün ( 4/5 ) toplantıda hazır bulunması şarttır.

İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, tüm üyelerin beşte dört  çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde ilçe kaymakamlığına yazıyla bildirilir.

MADDE 36: YÖNETMELİKLER

Dernek Ana Tüzüğü hükümleri hakkında Yönetim Kurulu serbesttir. Üyeler Yönetim Kurulu’nun hazırlayacağı yönetmelik hükümlerine uygulamakla yükümlüdür.

MADDE 37: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu Ana Tüzüğün uygulanması sırasında hüküm eksikliğinde Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 38: YÜRÜTME

Bu Ana Tüzük Hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 39: DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Bu tüzük 40 (kırk) maddeden ibarettir.

Kurucu Üyeler aşağıda belirtildiği şekilde olup derneğin geçiçi yönetim kurulu ve genel kurul kurucu üyelerden oluşmaktadır.